پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

مرد....

از بـــالا تـــا پاییـــن سیـــاه میـــپوشم مـــن مصـــیبـــت زده ام چنـــدی پیـــش غیـــرت مـــردان شـــهرم بـــه دار فـــانی پیـــوسته اســـت...   ادامه مطلب
/ 76 نظر / 20 بازدید