مدتیست دلم شکســــته از همان جای قبلـی

کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشت تا دیگر شــــروع نشوی

کاش می شـــــــد فریاد بزنم : پایــــــان

دلم خیـــــــلی گرفته اســـت

اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد

آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد

/ 4 نظر / 30 بازدید
بانو

عمـریـستــ... صبـح بـه صبـح ... کشتـی کوچکـ تقـدیـرم را !... می برم بر سـاحل امیـد ، امواج خروشـــان روزگـآر ... سکـان کشتـی ام را از دست من ربـوده !... و من سرگشته تر از هر روز چشم به رحمت خدا دارم!

بانو

عمـریـستــ... صبـح بـه صبـح ... کشتـی کوچکـ تقـدیـرم را !... می برم بر سـاحل امیـد ، امواج خروشـــان روزگـآر ... سکـان کشتـی ام را از دست من ربـوده !... و من سرگشته تر از هر روز چشم به رحمت خدا دارم!

مریم

ایــن روزهــا نـقـطــه هــا هــم بـرایــم نــاز مـی کـنــنــد دیــگـــر دســتـــم بـــه ســـه نـقـطــه هــا نــمــی رود وقـتــی مـعـنــایــش را هـیـچـکــس نـمی فـهـمــد

بانو

خوشبختی یعنی قلبی را نشکنی دلی را نرنجانی آبرویی را نریزی ودیگران ازتو آسیبی نبینند حالا برو ببین چقد خوشبختی!